Store Manager, Tommy Hilfiger Kidswear Roosendaal – PVH – Roosendaal

PVH

Design Your Future at PVH

Store Manager, Tommy Hilfiger Kidswear Roosendaal

Tommy Hilfiger is een van ’s werelds toonaangevende designer lifestyle-merken, internationaal erkend vanwege het vieren van de essentie van de ‘klassieke Amerikaanse coole’ stijl. Tommy Hilfiger, opgericht in 1985, levert premium styling, kwaliteit en waarde aan consumenten over de hele wereld met een breed scala aan collecties, waaronder Hilfiger Collection, Tommy Hilfiger Tailored, sportkleding voor heren, dames en kinderen, Tommy Hilfiger Denim, accessoires en schoenen. Daarnaast heeft het merk een licentie voor een reeks producten, waaronder geuren, brillen, horloges en woninginrichting. Tommy Hilfiger, dat in 2010 werd overgenomen door PVH Corp., heeft wereldwijd meer dan 17.000 medewerkers en een uitgebreid distributienetwerk in meer dan 115 landen en 1.600 winkels. De wereldwijde detailhandelsverkopen van het merk Tommy Hilfiger bedroegen in 2015 6,5 miljard dollar.

WINKELMANAGER TOMMY HILFIGER

DE ROL

Onze winkels zijn het leven en de ziel van ons bedrijf. Ze fungeren als onze belangrijkste contactpunten met onze steeds evoluerende consumentenbasis. Naarmate de wereld van de detailhandel evolueert, zijn wij als bedrijf van mening dat als alle andere delen van de keten willen functioneren, onze winkels de toon moeten zetten voor waar onze twee merken voor staan. Ongeacht waar onze consumenten uiteindelijk een aankoop doen, onze winkels zijn altijd een venster op onze geweldige merken. Als gevolg hiervan zijn onze locaties van het grootste belang, moet de eersteklas ervaring een gegeven zijn en mogen onze normen in de winkels nooit ter discussie staan. 

Om dit te bereiken streven we ernaar mensen in dienst te nemen die de waarden van ons bedrijf naleven en uitademen; die geobsedeerd zijn door het leveren van geweldige service aan onze klanten en die echt geloven dat we, om relevant te blijven in de wereld van vandaag, wendbaar moeten zijn en ons moeten aanpassen aan verandering en evolutie.

De Store Manager speelt een sleutelrol bij het bereiken van deze normen. Zij geven het goede voorbeeld, omarmen onze ondernemerszin en inspireren hun teams door hun passie en geloof in onze merken.

Verantwoordelijkheden omvatten:

 • Samenwerken met het winkelmanagementteam om voort te bouwen op zakelijke kansen en bedrijfsnormen/doelen te bereiken: verkoop- en loonbudgetten, omzet per uur (SPH), eenheden per transactie (UPT), conversiepercentage (hit), loon- en onkostenbeheersing, krimp, mystery shops, winkelaudits en winstgevendheid.
 • Het identificeren van kansen en samenwerken met anderen om het bedrijf te laten groeien of de prestaties te verbeteren.
 • Het consequent bevorderen van een positieve winkelervaring door alle klanten en medewerkers op een eerlijke en consistente manier te behandelen.
 • Ervoor zorgen dat de beste praktijken van deur tot vloer, richtlijnen voor visuele merchandising en normen voor de verkoopvloer en de achterkamer worden uitgevoerd; voortdurend de normen herzien om een ​​duidelijke en consistente uitvoering te garanderen.
 • Regelmatig communiceren met het inkoopteam om ervoor te zorgen dat de juiste voorraadniveaus en demografisch correcte voorraad beschikbaar zijn.
 • Analyseren van rapporten op winkelniveau en het opstellen van actieplannen om de resultaten te verbeteren.
 • Dagelijks communiceren met het personeel over individuele verkoopdoelen en andere belangrijke prestatie-indicatoren, winkelresultaten, productverkoop en andere informatie om hen te helpen ongeëvenaarde service te bieden en doelen te bereiken.
 • Het beheren van de processen voor personeelsplanning, identificatie, werving, sollicitatiegesprekken, aanwerving en oriëntatie.
 • Het geven van training en coaching aan medewerkers (dagelijks, wekelijks en maandelijks) en zorgen dat dit op de juiste manier wordt gedocumenteerd.
 • Het leiden van wekelijkse managementvergaderingen en andere personeelsvergaderingen; deelnemen aan en bijdragen aan regionale bijeenkomsten.
 • Maak afspraken en beslissingen op basis van de beschikbare informatie, zelfs onder stressvolle en veranderende omstandigheden.
 • Stel uitdagende maar haalbare doelen met de nadruk op servicekwaliteit, klanttevredenheid en financiële prestaties.
 • Coördineer passende actieplannen en houd rekening met de consequenties en budgetbeslissingen.
 • Breng duidelijke ideeën en doelen over, beheer de implementatie van die ideeën en beheer meetbare en haalbare resultaten.
 • Creëer energie en opwinding rond gedeelde doelen en waarden.
 • jou

 • Uitgebreide ervaring met het leveren van een hoog niveau van klantenservice bij een merkretailer is essentieel.
 • Je hebt eerdere ervaring met retailactiviteiten, budgettering, planning, verkoop en people management
 • Je bent een effectieve communicator en kunt gemakkelijk relaties opbouwen.
 • Je bent een teamspeler die de bijdragen en prestaties van anderen erkent en viert.
 • U zult er vertrouwen in hebben feedback te geven die een positieve gedragsverandering bevordert.
 • Je beschikt over sterke vaardigheden op het gebied van people management en bent in staat conflicten en onproductieve meningsverschillen op te lossen.
 • Je kunt goed omgaan met veranderingen, je kunt je snel aanpassen en met tempo werken.
 • Je bent energiek en authentiek en toont je duidelijk aanwezig op de winkelvloer. 
 • WAT WIJ BIEDEN

  Bij PVH begrijpen we dat het succes van onze organisatie rechtstreeks verband houdt met onze hardwerkende en toegewijde medewerkers die hun tijd en talenten bijdragen om ons bedrijf tot het succes te maken dat het is. Daarom streven wij ernaar een concurrerend en uitgebreid arbeidsvoorwaardenprogramma te bieden dat bescherming, gemoedsrust en flexibiliteit biedt, ontworpen om onze medewerkers te ondersteunen – zowel thuis als op het werk.

  PVH Europe en onze merken, TOMMY HILFIGER en CALVIN KLEIN, zetten zich in voor het bevorderen van een inclusieve en diverse gemeenschap van medewerkers met een sterk gevoel van verbondenheid. Wij geloven dat we beter worden door alle vormen van diversiteit, en zijn er trots op dat we samenwerken met toptalent uit alle lagen van de bevolking en uit alle hoeken van de wereld. In de geest van inclusiviteit worden gekwalificeerde kandidaten in aanmerking genomen, ongeacht leeftijd, etniciteit, bekwaamheid, geslacht, genderexpressie, genderidentiteit, nationaliteit, ras, religie of seksuele geaardheid.

  Tommy Hilfiger is one of the world’s leading designer lifestyle brands, internationally recognized for celebrating the essence of “classic American cool” style. Founded in 1985, Tommy Hilfiger delivers premium styling, quality and value to consumers worldwide with a breadth of collections including Hilfiger Collection, Tommy Hilfiger Tailored, men’s, women’s and kids’ sportswear, Tommy Hilfiger Denim, accessories, and footwear. In addition, the brand is licensed for a range of products, including fragrances, eyewear, watches and home furnishings. Tommy Hilfiger, which was acquired by PVH Corp. in 2010, has more than 17,000 associates worldwide and an extensive distribution network in over 115 countries and 1,600 retail stores. Global retail sales of the Tommy Hilfiger brand were US $6.5 billion in 2015.

  STORE MANAGER TOMMY HILFIGER

  THE ROLE

  Our stores are the life and soul of our business. They act as our main touch points with our ever evolving consumer base. As the world of retail evolves, we, as a business, believe that for all other parts of the chain to work, our stores must set the tone of what our two brands are all about. Irrespective of where our consumers eventually make a purchase, our stores, are always a window to our great brands. As a result our locations are paramount, the first class experience must be a given and our in-store standards should never be questionable. 

  To deliver this, we strive to hire the individuals who live and breathe the values of our business; who are obsessed with delivering great service to our customers and who truly believe that to remain relevant in today’s world, we must be nimble and adapt to change and evolution.

  The Store Manager plays a key role in achieving these standards, they lead by example, embrace our entrepreneurial spirit and inspire their teams through their passion and belief in our brands.

  Responsibilities include:

 • Partnering with the store management team to build on business opportunities and achieve Company standards/goals: sales and wage budgets, sales per hour (SPH), units per transaction (UPT), conversion (hit) rate, wage and expense control, shrinkage, mystery shops, store audits and profitability.
 • Identifying opportunities and collaborate with others in order to grow the business or improve performance.
 • Consistently fostering a positive store experience by treating all customers and staff members in a fair and consistent manner.
 • Ensuring “door to floor” best practices, visual merchandising directives and standards for sales floor and back room are being executed; continually review standards to ensure clear and consistent execution.
 • Communicating regularly with the buying team to ensure the correct stock levels and demographically correct stock is available.
 • Analysing store level reports and creating action plans to improve results.
 • Communicating with staff daily on individual sales goals, and other key performance indicators, store results, product sales and other information to help them provide unparalleled service and achieve goals.
 • Managing the manpower planning, identification, recruitment, interviewing, hiring and orientation processes.
 • Providing training and coaching for Employees (daily, weekly and monthly) and ensure that it is appropriately documented.
 • Leading weekly management meetings and other staff meetings; participate in and contribute to regional meetings.
 • Make commitments and decisions on available information even under stressful and changing conditions.
 • Set challenging but attainable goals with an emphasis on service quality, and customer satisfaction, as well as financial performance.
 • Coordinate appropriate action plans while considering consequences and budget decisions.
 • Convey clear ideas and goals, manage the implementation of those ideas and manage measurable and achievable results.
 • Create energy and excitement around shared goals and values.
 • YOU

 • Extensive experience in delivering a high level of customer service in a brand retailer is essential.
 • You’ll have previous retail operations, budgeting, planning, sales and people management experience
 • You’ll be an effective communicator with the ability to build relationships with ease.
 • You’ll be a team player who recognises and celebrates the contributions and achievements of others.
 • You’ll be confident in giving feedback that promotes positive behavioral change.
 • You’ll have strong people management skills with the ability to resolve conflict and unproductive disagreements.
 • You will work well with change, being able to quickly adapt and work with pace.
 • You will be energetic and authentic showing a clear presence on the shop floor. 
 • WHAT WE OFFER

  At PVH, we understand that the success of our organisation is directly related to our hardworking and dedicated associates who contribute their time and talents to help make our Company the success it is. That is why we are committed to providing a competitive and comprehensive benefits program that offers the protection, peace of mind and flexibility designed to support our associates – both at home and at work.

  PVH Europe and our brands, TOMMY HILFIGER and CALVIN KLEIN, are committed to fostering an inclusive and diverse community of associates with a strong sense of belonging. We believe we are bettered by all forms of diversity, and take pride in working with top talent from every walk of life and corner of the world. In the spirit of inclusivity, qualified applicants will be considered without regard to age, ethnicity, ability, gender, gender expression, gender identity, nationality, race, religion or sexual orientation.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: